Pleter Chapter

Privacy policy

Privacy policy

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA – PRAVILA PRIVATNOSTI

UDRUGA VLASNIKA HARLEYA, OGRANAK PLETER

PLETER CHAPTER CROATIA


Ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka Udruga vlasnika Harleya, ogranak Pleter, Pleter Chapter Croatia iz Zagreba, Oranice 104, OIB 88881452386, sukladno odredbama Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR), upoznaje svoje trenutne i potencijalne članove i prijatelje Udruge na koji način i za koje svrhe Udruga prikuplja osobne podatke, kako ih upotrebljava, koliko ih čuva, kome ih ustupa i koja su prava članova Udruge. 

Udruga posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka svojih članova dok ovim Pravilima privatnosti uređuju postupanje s podacima u svrhu svakodnevnog djelovanja Udruge. 

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Interes za članstvo se iskazuje pristupnicom a potvrda članstva uplatom članarine. Članovi uživaju sva prava sudjelovanja u događajima u organizaciji Udruge ipravo na informiranje. Djelovanje Udruge je javno i u organizaciji događaja na poziv Upravnog odbora ili pojedinih članova Udruge (u skladu sa Statutom i ostalim temeljnim aktima Udruge) mogu sudjelovati pridruženi članovi, potencijalni članovi, prijatelji Udruge (pojedinci i ostali moto klubovi) i svi ostali vlasnici Harley-Davidson® motocikala. 

Za obradu osobnih podataka odgovoran je:

Udruga vlasnika Harleya, ogranak Pleter, Pleter Chapter Croatia, Zagrebačka avenija 106, 10090, Zagreb

OIB 88881452386


U slučaju bilo kakvih upita ili prigovora, možete se obratiti Upravnom odboru, odnosno Povjereniku za članstvo Udruge. Kontakti objavljeni na http://pleterchapter.com/

1. Osobni podaci koji se prikupljaju, svrha obrade i pravna osnova prikupljanja

Br.

Kategorija osobnih podataka

Svrha obrade

Pravna osnova

1.

Ime i prezime, ulica i broj, telefonski broj, e-mail adresa, H.O.G. broj, model H-D motocikla, zanimanje i/ilizaposlenje, kategorija članstva (osnovni ili pridruženi član), datum pristupanja Udruzi

Realiziranje članstva; podaci se prikupljaju u svrhu upisa u evidenciju članova, naplate članarine, slanje obavijesti vezano uz djelovanje Udruge, ostvarivanje pogodnosti iz suradnje Udruge s trećima, organizacije događaja i zajedničkih putovanja, podrške i sudjelovanja u radu upravnih tijela Udruge u skladu sa svojim zanimanjem, razmjena informacija između članova Udruge

Privola članova/Pristupnica 

2. 

Fotografije i video snimci članova Udruge pojedinačno ili grupno

Promoviranje i reklamiranje Udruge i njezinih aktivnosti; promoviranje zajedničkih druženja, vožnji i aktivnosti, na način da se objavljuju/distribuiraju na internetskim stranicama, društvenim mrežama, glasilima, letcima i drugim promotivnim materijalima, pri čemu se nikada ne povezuju s drugim osobnim podacima članova

Privola članova/Pristupnica


Obzirom da je članstvo u Udruzi uvjetovano posjedovanjem motocikala Harley-Davidson® ili kao pridruženi član vlasnika takvog motocikla, podatak o modelu motocikla je nužan u smislu zadovoljavanja navedenog kriterija za članstvo u Udruzi ali i pri organizaciji treninga sigurne vožnje, putovanja i sličnim aktivnostima. Kontakt podaci su nužni za realizaciju članstva i naplatu članarine kao i za informiranje članova o svim aktivnostima udruge. Članovi su u mogućnosti sudjelovati u radu Udruge fizički ili elektroničkom korespondencijom, iskazom svojih prijedloga, pozivom na zajedničke vožnje ili dostavom punomoći za, npr. glasovanje na Skupštini Udruge. Upravna tijela Udruge imaju mogućnost pozvati pojedine članove da, u skladu s njihovom dobrom voljom i mogućnostima, pomognu u radu Udruge obzirom na znanja i sposobnosti koje proizlaze iz njihovog zanimanja, zaposlenja i stručnosti. 

Stoga su podaci iz br. 1. osnovni element članstva u Udruzi i smatraju se nužnim, te za Udrugu proizvode pozitivne učinke kojima se ostvaruje svrha Udruge i prikupljaju se uz privolu člana Udruge. 

Svaki član Udruge daje privolu i za prikupljanje podataka kategorije br. 2. (fotografije i video zapisi). U skladu s osnivačkim aktima Udruge (Članak 8. i 9. Statuta) Udruga okuplja vlasnike Harley-Davidson® motocikala u svrhu promicanja moto i tehničke kulture i sigurnosti prometa na način da popularizira svjetonazor H-D zajednice organizacijom zajedničkih događaja, dobrovoljnim radom i aktivnostima svih članova, humanitarnim akcijama, održavanjem tečajeva sigurne vožnje, zajedničkim vožnjama i sve aktivnosti s ciljem jačanja prometne sigurnosti vozača H-D motocikala. Popularizaciju je moguće vršiti jedino putem sredstava javnog informiranja, evidentiranjem aktivnosti Udruge kroz foto i video zapise objavljene u javnim glasilima, na službenoj web stranici Udruge, na društvenim mrežama i u drugim medijima. 

2. Vrsta obveze prikupljanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka

Sukladno čl. 13 st. 2 GDPR-a ovime napominjemo da je prikupljanje navedenih podataka nužan uvjet za članstvo u Udruzi, odnosno, da bez njih nije moguće djelovanje Udruge pa time niti pristupiti Udruzi. Potpisom Pristupnice član Udruge prihvaća ustupanje navedenih podataka dok se Voditelj obrade podatka obavezuje njima postupati isključivo u nužnim, prethodno objašnjenim, okolnostima. 

3. Primatelji osobnih podataka i prenošenje trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

Udruga vlasnika Harleya, ogranak Pleter, osobne podatke koje prikuplja od polaznika ne prenosi trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Članstvo u Udruzi uvjetovano je i članstvom u međunarodnoj organizaciji Harley Owners Group (H.O.G.) pri čemu, svaki član Udruge, ustupa svoje osobne podatke direktno i osobno ovom međunarodnom udruženju. 

Primatelji osobnih podataka koje prikupi Udruga vlasnika Harleya, ogranak Pleter su i:

- Harley-Davidson Zagreb®, Zagrebačka avenija 106, 10090, Zagreb, u svrhu utvrđivanja prava na posebne pogodnosti pri kupovini dijelova za motocikle, servisiranja motocikala, opreme i odječe za članove Udruge. 

- računovodstveni servis s kojim Udruga ima sklopljen Ugovor o povjerljivosti podataka i kojem se dostavljanju podaci o uplaćenim članarinama ili donacijama članova Udruge. 

4. Vremenski rok pohrane osobnih podataka

Osobni podaci čuvaju se tijekom valjanosti članstva u Udruzi i godinu dana nakon njegovog isteka, odnosno, nakon jasnog iskaza člana da više ne želi biti član Udruge. Brišu se nakon prestanka članstva u Udruzi i podmirenja svih međusobnih potraživanja. Fotografije i video zapisi se čuvaju trajno. 

5. Prava članova temeljem GDPR-a

GDPR propisuje kako svaki član/ispitanik od kojeg se prikupljaju osobni podaci ima određena prava. Ovime želimo upoznati naše članove s pravima koja su zajamčena GDPR-om.

Ispitanik temeljem GDPR-a u svezi sa obradom osobnih podataka ima pravo na:

Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade (Udruge) u svezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s čl. 15 GDPR-a

Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR-a)

Pravo na brisanje («na zaborav») (čl. 17 GDPR-a)

Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)

Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)

Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)

Pravo na opoziv izjave o suglasnosti u bilo kojem trenutku (čl. 7 st. 3 GDPR-a)

Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

6. Privola

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju privole prikupljaju se na način da ispitanik da svoju privolu u pisanom obliku u kojoj je izrijekom navedeno koji se osobni podaci prikupljaju i u koje svrhe će se isti koristiti. Ako ispitanik nije dao privolu za određenu svrhu prikupljanja osobnih podataka, isti se u tu svrhu neće niti koristiti. Pri tome se napominje se navedeno ne odnosi na prikupljanje osobnih podataka i njihovu obradu u svrhe za koje Udruga vlasnika Harleya, Ogranak Pleter ima legitiman interes ili su nužni za realizaciju članstva u Udruzi, kako je to ranije pojašnjeno.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

U slučaju povlačenja privole, ispitanik je upoznat s tim da se isto ne odnosi na one osobne podatke i svrhu njihovog korištenja koji su prikupljeni te se obrađuju temeljem nužnosti ispunjavanja ugovorne obveze ili postojanja legitimnog interesa.


U Zagrebu, 23. svibnja 2018. godine.

Udruga vlasnika Harleya, Ogranak Pleter

Your next adventure starts here!

PRIDRUŽITE NAM SE

Thanks for getting in touch!

We will be in touch soon